ΑΡΧΙΚΗ  /  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  /  ΕΓΓΥΗΣΗ

sendo-warranty

Όροι Eγγύησης

Δείτε τους όρους

1) Όροι Eγγύησης Οικιακών Κλιματιστικών SENDO

Η Intercool Ελλάς Α.Ε. αποκλειστικός διανομέας των κλιματιστικών SENDO για την Ελληνική επικράτεια, καλύπτει με εγγύηση καλής λειτουργίας έως δέκα έτη (ανάλογα το μοντέλο) για όλα τα μέρη της συσκευής με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Όροι και προϋποθέσεις:

1. Για την επίκληση της ισχύος της εγγύησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη του σχετικού τιμολογίου αγοράς ή δελτίου λιανικής πώλησης.
Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση των μονάδων.
2. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού μέρους.
3. Κατα την διάρκεια της εγγύησης το κόστος αποκατάστασης της βλάβης ή επισκευής του ελλατωματικού εξαρτήματος καλύπτεται απο την εταιρεία. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται αντικατάσταση της συσκευής ή επιστροφή χρημάτων.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευή των βλαβών κατά την κρίση της.
5. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η ετήσια συντήρηση της συσκευής, με έξοδα του αγοραστή.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην κλιματιστική μονάδα από μη αδειούχο ή μη πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.
7. Τόσο η εγκατάσταση της μονάδας όσο και η ετήσια συντήρηση θα πρέπει να γίνονται είτε από πιστοποιημένα συνεργεία της εταιρείας ή του αντιπροσώπου που διενέργησε την πώληση και εγκατάσταση του μηχανήματος, με αδειούχους και πιστοποιημένους εγκαταστάτες ψυκτικούς.
8. Η ετήσια συντήρηση βεβαιώνεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συνεργείων που την πραγματοποίησαν. Σε περίπτωση που έστω και για ένα έτος δεν έχει γίνει η ετήσια συντήρηση τότε η εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει.
9. H εγγύηση δεν καλύπτει απώλεια εξαρτημάτων.
10. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά, αν υπάρχει υπογεγραμμένη παραλαβή εξοπλισμού.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

a) Βλαβών προερχόμενων από επέμβαση συνεργείου μη πιστοποιημένου.
b) Λανθασμένης εγκατάστασης, κακού χειρισμού ή/και κακώσεων της συσκευής.
c) Μη τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση των μονάδων.
d) Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο κατασκευής (π.χ. μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, όρια λειτουργίας συσκευής εκτός των προδιαγραφών, σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της μονάδας ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) κλπ).
e) Κακής ή/και ελλιπούς συντήρησης.

2) Όροι Εγγύησης Ημικεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων διαιρούμενου τύπου SENDO
(τύπου ντουλάπας, κασέτας, καναλάτα, δαπέδου-οροφής)

Η Intercool Ελλάς Α.Ε αποκλειστικός διανομέας των κλιματιστικών μονάδων SENDO για την Ελληνική επικράτεια, καλύπτει με εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών το συμπιεστή της μονάδας και τριών (3) ετών τα λοιπά μέρη, των ημικεντρικών κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Όροι και προϋποθέσεις:

1. Για την επίκληση της ισχύος της εγγύησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη του σχετικού τιμολογίου αγοράς ή δελτίου λιανικής πώλησης. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση των μονάδων.
2. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού μέρους.
3. Η εγγύηση καλύπτει την παροχή υπηρεσίας του συνεργείου επισκευής και την αντικατάσταση του εξαρτήματος με το αντίστοιχο ανταλλακτικό. Η παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση του ανταλλακτικού αφορά τα δύο (2) πρώτα έτη από την ημερομηνία αγοράς της μονάδας. Μετά το πέρας των δύο (2) ετών, η εγγύηση καλύπτει μόνο την παροχή του ελαττωματικού ανταλλακτικού. Για την ισχύ της εγγύησης μετά τα δύο (2) πρώτα έτη, απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί η ετήσια συντήρηση της συσκευής.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευή των βλαβών κατά την κρίση της.
5. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η ετήσια συντήρηση της συσκευής, με έξοδα του αγοραστή της.
6. Τόσο η εγκατάσταση της μονάδας όσο και η ετήσια συντήρηση θα πρέπει να γίνονται είτε από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας ή του αντιπροσώπου που διενέργησε την πώληση και εγκατάσταση του μηχανήματος, με αδειούχους και πιστοποιημένους εγκαταστάτες ψυκτικούς.
7. Η ετήσια συντήρηση βεβαιώνεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συνεργείων που την πραγματοποίησαν. Σε περίπτωση που έστω και για ένα έτος δεν έχει γίνει η ετήσια συντήρηση τότε η εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει.
8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στις μονάδες από μη αδειούχο/πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

a) Βλαβών προερχόμενων από επέμβαση συνεργείου μη εξουσιοδοτημένου ή/και μη πιστοποιημένου.
b) Λανθασμένης εγκατάστασης, κακού χειρισμού ή/και κακώσεων της συσκευής.
c) Μη τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση των μονάδων.
d) Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο κατασκευής (π.χ. μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, όρια λειτουργίας συσκευής εκτός των προδιαγραφών, σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της μονάδας ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) κλπ).
e) Κακής ή/και ελλιπούς συντήρησης.

3) Όροι Eγγύησης Επαγγελματικών Μονάδων SENDO (αντλίες θερμότητας αέρος-νερού)

Η Intercool Ελλάς Α.Ε. αποκλειστικός διανομέας των κλιματιστικών SENDO για την Ελληνική επικράτεια, καλύπτει με εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών όλα τα μέρη των επαγγελματικών μονάδων, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Όροι και προϋποθέσεις:

1. Για την επίκληση της ισχύος της εγγύησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη του σχετικού τιμολογίου αγοράς ή δελτίου λιανικής πώλησης. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση των μονάδων.
2. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού μέρους.
3. Η εγγύηση καλύπτει την παροχή υπηρεσίας του συνεργείου επισκευής και την αντικατάσταση του εξαρτήματος με το αντίστοιχο ανταλλακτικό. Η παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση του ανταλλακτικού αφορά τα δύο (2) πρώτα έτη από την ημερομηνία αγοράς της μονάδας. Μετά το πέρας των δύο (2) ετών, η εγγύηση καλύπτει μόνο την παροχή του ελαττωματικού ανταλλακτικού. Για την ισχύ της εγγύησης μετά τα δύο (2) πρώτα έτη, απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί η ετήσια συντήρηση της συσκευής..
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της.
5. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η ετήσια συντήρηση της συσκευής, με έξοδα του αγοραστή.
6. Τόσο η εγκατάσταση της μονάδας όσο και η ετήσια συντήρηση θα πρέπει να γίνονται είτε από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας ή του αντιπροσώπου που διενέργησε την πώληση και εγκατάσταση του μηχανήματος, από αδειούχους και πιστοποιημένους εγκαταστάτες ψυκτικούς.
7. Η ετήσια συντήρηση βεβαιώνεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συνεργείων που την πραγματοποίησαν. Σε περίπτωση που έστω και για ένα έτος δεν έχει γίνει η ετήσια συντήρηση τότε η εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει.
8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στις μονάδες από μη αδειούχο/πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

a) Βλαβών προερχόμενων από επέμβαση συνεργείου μη εξουσιοδοτημένου ή/και μη πιστοποιημένου.
b) Λανθασμένης εγκατάστασης, κακού χειρισμού ή/και κακώσεων της συσκευής.
c) Μη τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση των μονάδων.
d) Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο κατασκευής (π.χ. μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, όρια λειτουργίας συσκευής εκτός των προδιαγραφών, σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της μονάδας ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) κλπ).
e) Κακής ή/και ελλιπούς συντήρησης.

syxnes_erwtiseis
Συχνές Ερωτήσεις
ypostiriksi
After Sales Support
synergatis
Συνεργάτες
Sendo Contact us

Φόρμα καταχώρησης εγγύησης

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

  Στοιχεία ιδιοκτήτη
  Στοιχεία μηχανήματος
  Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος:
  Στοιχεία εμπόρου
   


   

  We use cookies to provide the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our policy. Click for more information  here.

  Privacy Settings saved!
  Ρυθμίσεις Cookies

  Κατά την επίσκεψή σας σε οποιοδήποτε website , μπορεί να καταχωρηθούν ή να ληφθούν πληροφορίες από τον browser σας, κυρίως με την μορφή cookies. Ρυθμίστε τις υπηρεσίες cookies εδώ.

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

  In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

  For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

  Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
  Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες